Dydaktyka

Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozpoczął w semestrze zimowym r.ak. 1977/1978. W latach 1977 ÷ 1997 prowadził zajęcia we wszystkich formach dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, projekty, także lekcje (połączone zajęcia wykładowe z ćwiczeniami rachunkowymi realizowane w 20-30 osobowych grupach studentów) i zajęcia seminaryjne. Skupiały się one w dwóch obszarach - pierwszy z nich, główny na tym etapie pracy jako nauczyciela akademickiego to: fizyka i elektronika ciała stałego oraz elementy i przyrządy elektroniczne (głównie półprzewodnikowe). W tym obszarze wymienić można takie przedmioty jak:

Drugi obszar to wykłady z zakresu technologii półprzewodników:

Brał udział zarówno w prowadzeniu tych przedmiotów jak i w opracowaniu ich programów oraz realizacji kompletnych ćwiczeń laboratoryjnych (technologia, pomiary, charakterystyka).

Od 1997 prowadzi stale modernizowane i unowocześniane wykłady i projekty, głównie z zakresu nowoczesnych, zaawansowanych technologii półprzewodnikowych i podstaw fizycznych procesów technologicznych jak i zjawisk istotnych z punktu widzenia nowoczesnych przyrządów mikro i optoelektronicznych (fotoniki i nanoelektroniki).

Wymienić tu można takie przedmioty jak:

Warto zwrócić uwagę na podjęcie (głównie od strony technologiczno-pomiarowej) tematyki szeroko rozumianych nanotechnologii. Przedmioty te jako cykl wykładów, projektów i ćwiczeń laboratoryjnych wprowadziły w znacznym stopniu tą tematykę do Oferty Programowej Wydziału, a realizowane są jako cykle wykładowe (różne w różnych semestrach) również przez najwybitniejszych profesorów z tej dziedziny z kraju i z zagranicy.

Poza działalnością bezpośrednio dydaktyczną, uczestniczył w pracach programowych i organizacyjnych procesu dydaktycznego pełniąc różne funkcje, z których wymienić należy:

  • kierownik Zespołu Dydaktycznego Zakładu Mikroelektroniki i Nanoelektroniki (1985 – 2005),
  • kierownik Zespołu Laboratoriów „Przyrządy Półprzewodnikowe” (1997 – 2005),
  • kontraktor międzynarodowego projektu edukacyjnego „Education of Microtechnology” Tempus Phare S - JEP – 11298/96 (1996 – 1999),
  • współorganizator i wykładowca „Summer School of Technology” (2000 – 2002),
  • kierownik projektu „Modernizacja Zespołu Laboratoriów – Przyrządy Półprzewodnikowe” finansowanego z Funduszu Rozwoju Uczelni i przez Dziekana Wydziału (1999 – 2001).

Był także inicjatorem i opiekunem naukowym (do dzisiaj) Studenckiego Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki, działającego aktywnie od 2000 roku.