WYKAZ RECENZJI PRAC DOKTORSKICH

 1. Andrzej GRABOWSKI, “Wpływ obróbki laserem CO2 na parametry optyczne i strukturę przerwy ruchliwości amorficznego krzemu”, Politechnika Śląska w Gliwicach, 1997.

  Promotor: dr hab. inż. M. Nowak

 2. Bartłomiej NOWAK, “Charakteryzacja stanów powierzchniowych i innych właściwości elektrofizycznych tranzystorów MOS oraz MOS SOI metodą pompowania ładunku”, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, 1999.

  Promotor: prof. dr hab. A. Jakubowski

 3. Sławomir SZOSTAK, “Metoda pompowania ładunku w strukturach SOI – model i charakteryzacja parametrów”, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, 2001.

  Promotor: prof. dr hab. A. Jakubowski

 4. Radosław MAZURCZYK, „Półprzewodnikowe amorficzne struktury warstwowe GeC”, Rada Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2002.

  Promotor: prof. nzw. dr hab. Z. Lisik

 5. Marek KOSTANA, „Termicznie indukowana metastabilność krzemu amorficznego”, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, 2002.

  Promotor: prof. dr hab. A. Jakubowski

 6. Marian CŁAPA , „Synteza dekoracyjnych, zabezpieczających przed użyciem pokryć węglowych na podłożach stalowych”, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, 2002.

  Promotor: prof. dr hab. S. Mitura

 7. Andrzej SIKORA, „Nanomodyfikacja powierzchni za pomocą modularnego mikroskopu tunelowego i sił atomowych”, Rada Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki, Politechniki Wrocławskiej, 2004.

  Promotor: prof. dr hab. R. Szeloch

 8. Paweł MADEJCZYK, “Wpływ domieszkowania na właściwości warstw epitaksjalnych z HgCdTe”, Rada Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej, Wojskowej Akademii Technicznej, 2005.

  Promotor: prof. dr hab. A. Rogalski

 9. Monika PYKA, „Wpływ domieszkowania na właściwości akustyczne i cieplne monokryształów LiNbO3”, Rada Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej, 2005.

  Promotor: dr hab. J. Bodzenia

 10. Andrzej KOCIUBIŃSKI, „Integracja układu scalonego wykonanego w technologii krzemowej z detektorem promieniowania jądrowego wykonanego na podłożu płytki SOI (Silicon-On-Insulator)”, Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej, 2006.

  Promotor: prof. dr hab. A. Jakubowski

 11. Maciej SKIBIŃSKI, „Polikrystaliczne ogniwa słoneczne na bazie CdTe”, Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej 2008.

  Promotor: prof. dr hab. Z. Lisik

 12. Krzysztof KOLANEK, „Wytwarzanie nanostruktur przeznaczonych do wysokorozdzielczej spektroskopii Ramana metodami mikroskopii bliskich oddziaływań”, Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, 2008.

  Promotor: dr hab. inż. Teodor Gotszalk

 13. Adam SZYSZKA, „Badanie wpływu blokowej struktury heteroepitaksjalnych warstw azotków na działanie detektorów MSM”, Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, 2008.

  Promotor: dr hab. inż. Regina Paszkiewicz

 14. Małgorzata KALISZ „Modyfikacja powierzchni krzemu za pomocą fluorowej plazmy w.cz. i jej zastosowanie do poprawy właściwości elektrycznych tlenku bramkowego i kontroli profilu boru w złączach p-n.” )”, Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej, 2009.

  Promotor: prof. dr hab. Romuald Beck

 15. Grzegorz GŁUSZKO, „Elektryczna charakteryzacja powierzchni granicznej dielektryk – półprzewodnik w zaawansowanych strukturach MOS”, Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej, 2010.

  Promotor: prof. dr hab. Lidzia Łukasiak

 16. Wojciech MACHERZYŃSKI, „Kontakty omowe i prostujące do półprzewodników z szeroką przerwą wzbronioną”, Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, 2011.

  Promotor: prof.dr hab. Marek Tłaczała

 17. Grzegorz ZATRYB, „Właściwości optyczne nanokryształów krzemowych w matrycach tlenkowych”, Rada Wydziału Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej, 2011.

  Promotorzy: prof. dr hab. Jan Misiewicz, prof. dr hab. Danuta Kaczmarek

 18. Janusz WOŹNY, „Wykorzystanie metod Monte Carlo do wyznaczania parametrów opisujących transport nośników w węgliku krzemu”, Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2011.

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Lisik

WYKAZ RECENZJI ROZPRAW HABILITACYJNYCH

 • Lidia ŁUKASIAK, „Modele i elektryczne metody charakteryzacji przyrządów MOS i MOSSOI”, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, 2002.

 • Elżbieta STARYGA, „Przewodnictwo elektryczne cienkich warstw diamento-podobnego węgla”, Politechnika Łódzka, 2002.

 • Krzysztof WEISS, „Wysokostabilne rezonatory kwarcowe cięcia S.C. – konstrukcja i technologia”, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, 2004.

 • Małgorzata JAKUBOWSKA, „Technologia materiałów grubowarstwowych o wysokim przewodnictwie cieplnym na bazie C-BN”, 2005.

 • Anna GÓRECKA – DRZAZGA, „Mikro- i nanoemitery polowe”, Wydział Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, 2008.

OPINIE WNIOSKÓW O TYTUŁ BĄDŹ WNIOSKÓW AWANSOWYCH

 • Zbigniew LISIK – stanowisko profesora nadzwyczajnego (Rada Wydz. Politechniki Łódzkiej), 2001.

 • Jan OLCHOWIK – tytuł profesora (Rada Wydz. Politechniki Wrocławskiej), 2007.

 • Jerzy BODZENTA – stanowisko profesora nadzwyczajnego (Rada Wydz. Politechniki Śląskiej), 2008.

 • Marek TŁACZAŁA – tytuł profesora (Rada Wydziału Politechniki Wrocławskiej)

 • Tomasz STAPIŃSKI – tytuł profesora (Rada Wydziału Akademii Górniczo-Hutniczej), 2009.

 • Maria DĄBROWSKA – SZATA – tytuł profesora (Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej), 2009.

 • Andrzej DZIEDZIC - tytuł profesora (Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej), 2009.

 • Regina PASZKIEWICZ – tytuł profesora (Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej), 2011.

 • Teodor GOTSZALK – tytuł profesora (Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej), 2011.

 • Stanisław KOCHOWSKI – tytuł profesora (Rada Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej), 2012.

 • Hieronim SZYMANOWSKI – stanowisko profesora nadzwyczajnego (Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej), 2012.

WYKAZ RECENZJI WYDAWNICZYCH

 • Krzysztof WEISS, „Wysokostabilne rezystory kwarcowe cięcia S.C. – konstrukcja i technologia”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.

 • Andrzej HUCZKO, „Nanorurki węglowe, czarne diamenty XXI wieku”, PWN oraz BEL Studio Sp. z.o.o., 2004.

 • Helena TETERYCZ, „Grubowarstwowe chemiczne czujniki gazów na bazie dwutlenku cyny”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005.

 • Zbigniew LISIK, „Zjawiska w strukturach półprzewodnikach - sposoby modelowania”, Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych Politechniki Łódzkiej, 2005.

 • Jarosław JAKUBOWICZ, „Mechanizm zarodkowania porów i zmiam mikrostruktury w krzemie typun – Si (111)”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.

 • Jerzy BODZENTA, „Transport ciepła w cienkich warstwach i pomiary ich właściwości cieplnych”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.

 • Artur WYMYSŁOWSKI, „Numeryczne metody projektowania termo-mechanicznego w montażu elektronicznym”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

 • Mariusz SARNIAK, „Podstawy fotowoltaiki”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.

 • Ryszard KISIEL, „Połączenia lutowane w montażu elektronicznym z zastosowaniem materiałów ekologicznych”. Opinia dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej o rozprawie habilitacyjnej, 2009

 • Jarosław DOMARADZKI, „Powłoki optyczne na bazie warstw TiO2”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.